ביטול רכישת כרטיסים:

במקרה שמועד הביקור אינו חל בתוך שבעה ימי עבודה ממועד הרכישה, רשאי רוכש לבטל העסקה וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשייתה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור להתקיים הביקור. את בקשת הביטול יפנה המבקש אל מנהלי "תפיסת עולם" בכתב, באמצעות הדוא"ל (אל: mevakrim@israel-yafa.org.il ) או בהודעת פקס (למס' 03-6422839).

 

במידה והביטול אכן בוצע במועד המזכה קבלת החזר התשלום כאמור, יבוצע החזר התשלום בתוך 30 ימי עסקים ממועד ההודעה בכתב כאמור וזאת באותו אמצעי התשלום בו בוצע התשלום בעת רכישת הכרטיס/ים. מהסכום שיוחזר ינוכו 6% לכיסוי הוצאות התפעול והסליקה.